میزِ تخصصی {علم، فناوری و نوآوری}

در پیِ تصویری نو از

علم، فناوری و نوآوری

با رویکردی عینی و اکوسیستمی

  • توسعه اکوسیستم‌های نوآوری
  • سیستم ملی نوآوری
  • علم، فناوری، نوآوری و سیستم‌های رشد اقتصادی
  • اقتصاد سیاسی علم، فناوری و نوآوری
  • جامعه نوآور
  • مطالعات بنیادین علم و فناوری
اندیشکده هاتف

© ۱۳۹۷ – تاکنون | اندیشکده هاتف