میزِ تخصصی {رسانه و صنایع خلاق}

ارائه راه‌حل‌های نو در حوزه

اقتصادِ فرهنگ
در عصرِ دیجیتال

  • تجاری‌سازی صنایع خلاق
  • مدیریت استعدادها در صنایع خلاق
  • نظام حکمرانی رسانه و صنایع خلاق
  • تنظیم‌گری و مدیریت تعارض منافع و رقابت در صنایع خلاق
اندیشکده هاتف

© ۱۳۹۷ – تاکنون | اندیشکده هاتف