میزِ تخصصی {حکمرانی فضای مجازی}

شناخت پدیده

حکمرانی در عصرِ
فضای مجازی

  • اقتصاد دیجیتال
  • قانون‌گذاری در فرآیند دیجیتال‌سازی
  • تنظیم‌گری فضای مجازی
  • مطالعات بنیادین فضای مجازی
  • حکمرانی امنیت سایبری و فناوری‌های دیجیتال
اندیشکده هاتف

© ۱۳۹۷ – تاکنون | اندیشکده هاتف