میزِ تخصصی {جامعه و حکمرانی}

بهبود رابطه حاکمیت و مردم با توجه به

مسائلِ عمیق
فرهنگی و اجتماعی

  • دین‌ورزی در ایران امروز
  • زیست جنسی در ایران امروز
  • طراحی سیستم‌های نوین آموزشی
  • تاب‌آوری اجتماعی
  • آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی
  • تأثیرات اجتماعی فناوری‌های نو ظهور
اندیشکده هاتف

© ۱۳۹۷ – تاکنون | اندیشکده هاتف